QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG INTERNET

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2010
 
 
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG INTERNET 
 
  1. Đăng ký sử dụng máy từ người quản lý phòng máy.

  2. Không tự ý tắt, mở, cài đặt các chương trình trên máy. Trường hợp cần thiết liên hệ người quản lý phòng máy để được hướng dẫn.

  3. Không được truy cập những trang WEB không lành mạnh, trái với quy định của Bộ Văn hóa thể thao & du lịch; Không truy cập, nhận gửi các thông tin có nội dung trái với đường lối, chính sách của Đảng, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây rối loạn an ninh trật tự, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây thù hằn giữa các dân tộc và nhân dân các nước (Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản chuyển xuống phòng Công tác sinh viên để có hướng giải quyết cụ thể).

  4. Không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức công dân, không lưu trữ trên máy tính có nối mạng Internet các thông tin, số liệu thuộc bí mật nhà nước (Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản chuyển xuống phòng Công tác sinh viên để có hướng giải quyết cụ thể).

  5. Phải tự sắp xếp bàn phím, chuột, tai nghe, ghế ngồi đúng vị trí ban đầu sau khi đã sử dụng; phải liên hệ với người quản lý phòng máy để trả máy và thanh toán phí quản lý (2.000 VNĐ / 60 phút).

  6. Vi phạm 01 trong các điều trên sẽ bị phạt theo quy định của phòng Internet, kết hợp với hình thức phạt tại điều 10 của Nội quy thư viện.

 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Comments