ĐỀ TÀI, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 
DANH MỤC ĐỀ TÀI, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 
Hướng dẫn tìm dữ liệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 

STT

ĐKCB

BẢN

LOẠI
 TL

SỐ PL

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

NĂM XB

1 1595 B1 ĐT 330 HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU KINH TẾ GIỪA CÁC KCN VÀ NỘI ĐỊA (ĐT NHÁNH 11) THS.NGUYỄN VĂN HƯNG 2004
2 1563 B1 HỘI THẢO 330 LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM BỘ KH & ĐT 2004
3 1655 B1 KỶ YẾU HTKH 330.01 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN TRI THỨC (KỶ YẾU HT KH VIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN) VIDS 2004
4 1584 B1 ĐT 330.124 XÂY DỰNG CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP PHÙ HỢP CHO TỪNG VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN 2010 PGS.TS.NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP 2000
5 1716 B1 ĐỀ TÀI 330.96 CÁC PHỤ LỤC PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC CUỐN II GS.TS. VÕ THANH THU 2005
6 1679 B1 ĐỀ TÀI 330.96 CÁC PHỤ LỤC PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC CUỐN II152 GS.TS. VÕ THANH THU 2005
7 1557 B1 TL 330.96 CÁC THÔNG TIN CƠ SỞ CHO CÁC THẢO LUẬN THEO ĐIỀU IV NĂM 1999 GIỮA CHÍNH PHỦ VN VÀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (VN MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ) DUBRAKOV MIHALJEK 1999
8 1697 B1 DỰ THẢO BCTH 330.96 ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ  VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM TS.TRẦN DU LỊCH 2004
9 1574 B1 CHUYÊN ĐỀ 330.96 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG TIẾN TỚI PHỒN VINH LEILA WEBSTER 1999
10 1663 B1 TL 330.96 GIỚI THIỆU THÔNG TIN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 0 2004
11 1661 B1 TL 330.96 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÁC YẾU TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH CẦN THƠ THỜI KỲ 2001 – 2010 SỞ KH & ĐT TỈNH CẦN THƠ 1999
12 1708 B1 ĐTNCKH CẤP TỈNH 330.96 NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GS.TS. VÕ THANH THU 2004
13 1626 B1 ĐTNCKH CẤP TỈNH 330.96 NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GS.TS.VÕ THANH THU 2004
14 1627 B2 ĐTNCKH CẤP TỈNH 330.96 NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GS.TS.VÕ THANH THU 2004
15 1709 B1 BẢNG TỔNG HỢP KQ 330.96 NGHIÊN CỨU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY GS.TS. VÕ THANH THU 2005
16 1696 B1 TTĐT 330.96 NGHIÊN CỨU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY (THÁNG 7) GS.TS. VÕ THANH THU 2005
17 1659 B1 ĐTKH 330.96 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN 2010 PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH VĨNH LONG TRƯỜNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ 2000
18 1702 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN TỈNH BD (PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) SỞ KHCN TỈNH BD 2004
19 1674 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ TP.HCM (PHỤC VỤ CHO ĐT NGHIÊN CỨU KH CẤP NN) SỞ KHCN TỈNH BÌNH DƯƠNG 2004
20 1703 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN VN ĐẾN 2015 ĐH KT TP.HCM 2003
21 1700 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 PHÁT TRIỂN KCN, KCX Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TC CỘNG SẢN 2004
22 1711 B1 TL 330.96 QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NGÀNH THỦY SẢN THỜI KỲ 2000 – 2010 (TƯ LIỆU VÀ PHỤ LỤC) BỘ THỦY SẢN 2000
23 1607 B1 ĐỀ TÀI 330.96 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCN CÁC TỈNH ĐBSCL VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP (ĐT NHÁNH SỐ 4) THS.NGUYỄN HUY 2004
24 1689 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN MIỀN TRUNG BỘ KHCN 2004
25 1669 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN PHÍA BẮC VN BQL KCN – CX HÀ NỘI 2004
26 1677 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN PHÍA BẮC VN BAN QL KCN – CX HN 2004
27 1681 B1 KỶ YẾU HTKH 330.96 TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ NHẰM XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QHSX THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VN BỘ KHCN & MT 1998
28 1683 B1 TL 330.96 TÓM TẮT TÌNH HÌNH VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ TRONG KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY BỘ KH & ĐT 2002
29 1987 B1 BÁO CÁO 332 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ TÍN DỤNG ƯU ĐÃI VÀ TÍN DỤNG NHỎ ĐẾN GIẢM NGHÈO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ ÚT 2009
30 1634 B1 BÁO CÁO 332.041 WORLD INVESTMENT REPORT 1997 0 1997
31 1573 B1 TL 332.175 VAY VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH NHỎ (TL CHỈ DẪN THỰC HÀNH CHO CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ) VŨ HỮU TUYỂN 2000
32 1723 B1 TL HỘI NGHỊ 332.3 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ GIỮA CÁC BQL KCN VÀ CHẾ XUẤT BQL KCN & CX 2004
33 1567 B1 TL 332.6 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VỀ KCN – KCX VN 0 2004
34 1690 B1 ĐỀ ÁN 332.6 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU RAU, QUẢ ĐẾN NĂM 2010 BỘ THƯƠNG MẠI 2000
35 1691 B1 HỒ SƠ 332.6 HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU CHẾ XUẤT & CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG III TẠI HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH KCX SG – LINH TRUNG 2002
36 1686 B1 HỘI THẢO 332.6 HỘI THẢO GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI VN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2004
37 1707 B1 TL 332.6 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ ĐẦU TƯ TẠI VN BỘ KH & ĐT 2004
38 1566 B1 TL 332.6 TL TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP , KHU CHẾ XUẤT 2002 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI BỘ KH & ĐT 2003
39 1712 B1 BÁO CÁO 332.6 TỔNG KẾT 10 NĂM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TẠI TP.HCM (1991 – 2000) TS.TRẦN DU LỊCH 2000
40 1688 B1 HỘI NGHỊ 334 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 68/CT-BTTW CỦA BAN BTTW ĐẢNG VÀ THI HÀNH LUẬT HTX TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM UBND TP. HCM 2001
41 1657 B1 BÁO CÁO 335.412 TƯ SẢN VN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VỚI NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN GS.NGUYỄN THANH TUYỀN 2000
42 1648 B1 TL 336.2 DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT CỦA VN THỰC HIỆN CEFT CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VN 2002
43 1641 B1 HỘI THẢO 336.207 HỘI THẢO NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ, KẾ TOÁN VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VN 0 2003
44 1636 B1 BÁO CÁO 336.26 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN ĐÀI LOAN 0 2003
45 1693 B1 TL TẬP HUẤN 336.26 HIỆP ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐIỀU 7 CỦA HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN & THƯƠNG MẠI (HĐ TRỊ GIÁ GATT/WTO) CỤC HẢI QUAN TP.HCM 2001
46 1570 B1 TL 336.26 HỘI THẢO CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP – GSP ESCAP 1993
47 1630 B1 NGHỊ ĐỊNH 336.26 THUẾ 2003 BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI ASEAN NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ 2003
48 1715 B1 TL 336.26 TÓM TẮT BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ (TL HƯỚNG DẪN KHUẾCH TRƯƠNG XUẤT KHẨU) BỘ THƯƠNG MẠI 1999
49 1724 B1 TL 337.1 AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STTES OF AMERICAN AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON TRADE RELATIONS 0 2000
50 1651 B1 TL 337.1 CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (AICO) VIỆN CHIẾN LƯỢC CN 2000
51 1586 B1 TL HỘI THẢO 337.1 HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT – MỸ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG  DỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CHẾ XUẤT – KCN TP.HCM BQL KCX  - CN 2002
52 1694 B1 HỘI THẢO KH  337.1 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2003 - 2010 ĐH KT TP.HCM 2004
53 1609 B1 NCKC CÂP TỈNH 337.1 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP KINHT Ế QUỐC TẾ CỦA TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 GSTS. VÕ THANH THU 2005
54 1675 B1 KỶ YẾU HTKH 337.1 PHÁT TRIỂN CÁC KCN, KCX  Ờ VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (CUỐN 2) BỘ KH & ĐT 2004
55 1676 B1 KỶ YẾU HTKH 337.1 PHÁT TRIỂN CÁC KCN, KCX  Ờ VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (CUỐN 2) BỘ KH & ĐT 2004
56 1721 B1 HỘI THẢO QUỐC GIA 337.1 PHÁT TRIỂN CÁC KHU CN, KCX Ở VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KTQT BỘ KH&ĐT, BAN KTTW 2004
57 1582 B1 BÁO CÁO 337.1 SÁNG KIẾN CHUNG VN – NHẬT BẢN NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANG CỦA VN (BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH THỨC) 0 2003
58 1705 B1 BCKQNC 337.1 THỊ TRƯỜNG ASEAN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TP.HCM TRONG NHỮNG NĂM TỚI (1996-2003) PHẠM XUÂN AI 1998
59 1722 B0 HỘI THẢO KH 337.1 TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN KHOA KT – ĐHQG TP.HCM 2002
60 1666 B1 CÔNG TRÌNH DỰ THI 337.1 VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC 0 2001
61 1631 B1 BÁO CÁO 337.1 VIETNAM – JAPAN JOIN INITIATIVE TO IMPROVE BUSINESS ENVIRONMENT WITH A VIEW TO STRENGTHEN VIETNAM’S COMPETITIVEVENESS 0 2003
62 1624 B1 BÁO CÁO 337.59 LỘ TRÌNH THAM GIA KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO AFTA ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐN SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐN 2000
63 1577 B1 ĐTNCKH CẤP BỘ 337.59 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG THS.QUÁCH THỊ BỬU CHÂU CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2003
64 1701 B1 KỶ YẾU HTKH 338.1 MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP HUYỆN Ô MÔN, TỈNH CẦN THƠ : NHỮNG KHÍA CẠNH VỀ KINH TẾ ĐH KT TP.HCM 2000
65 1695 B1 TL HỘI THẢO 338.1 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG THÔN HUYỆN Ô MÔN, TỈNH CẦN THƠ CUỐN 2 BAN KT TW 2000
66 1640 B1 BÁO CÁO 338.1 NÔNG NGHIỆP CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN HƯƠNG TỚI NĂM 2010 & SỐ LIỆU CƠ BẢN NÔNG NGHIỆP CÁC NƯỚC ASEAN BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2000
67 1685 B1 BÁO CÁO 338.3 DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TÍN DỤNG NGHỀ CÁ TẠI VN – BÁO CÁO HỘI THẢO KẾT THÚC DỰ ÁN TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LHQ 2003
68 1684 B1 TL 338.3 QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NGÀNH THỦY SẢN THJỜI KỲ 2000 – 2010 (BẢN TÓM TẮT) BỘ THỦY SẢN 2000
69 1720 B1 TL 338.37 SẢN PHẨM VÀ LÀNG NGHỀ VN CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2001
70 1692 B1 BÁO CÁO 338.4 BÁO CÁO ĐIỀU TRA TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 0 1997
71 1656 B1 PHỤ LỤC 338.4 CÁC PHỤ LỤC PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC PGS.TS.VÕ THANH THU 2005
72 1704 B1 BCĐT 338.4 ĐỊNH HƯỚNG SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU TRONG NỘI BỘ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG TỔNG THỂ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM ĐẾN 2010 VIỆN KINH TẾ TP.HCM 2000
73 1599 B1 NCKH CẤP BỘ 338.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BẢN TP. HCM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ GSTS. HOÀNG VĂN CHÂU 2003
74 1598 B1 NCKH CẤP BỘ 338.4 ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ( 2003 – 2020) TH S. NGUYỄN THỊ DUNG 2004
75 1680 B1 KỶ YẾU HTKH 338.4 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN V152ỮNG CÁC KCN VN ĐẾN NĂM 2015 ĐH KT TP.HCM 2003
76 1650 B1 BÁO CÁO 338.4 QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM (1996 – 2010) UBND TP.HCM 1995
77 1713 B1 TL 338.4 TỔNG KẾT MƯỜI NĂM PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HCM (1992 – 2002) BQL KCX - CN 2002
78 1642 B1 BÁO CÁO 338.4 TỔNG QUAN VỀ TÍNH CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 1999
79 1682 B1 BÁO CÁO 338.4 TỔNG QUAN VỀ TÍNH CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VN UNIDO 1999
80 1591 B1 ĐT 338.4 XÂY DỰNG QUẦN THỂ DU LỊCH SINH THÁI KHU TAM GIÁC DU LỊCH: VĨNH LONG – THANH ĐỨC – CÙ LAO BÌNH HÒA PHƯỚC GIAI ĐOẠN 1999 – 2010 SỞ TK & DU LỊCH 1999
81 1653 B1 TL 338.402 CÁC CHỈ TIÊ THỐNG KÊ CÁC KCN – KCX TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 0 2003
82 1623 B1 ĐTNCKH CẤP BỘ 338.47 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT – MỸ GS.TS.HOÀNG VĂN CHÂU 2003
83 1718 B1 CÔNG TRÌNH DỰ THI 338.644 CẢI CÁCH TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2020 0 2001
84 1706 B1 ĐỀ ÁN 338.644 ĐỀ ÁN CỦNG CỐ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TP.HCM UBND TP.HCM 2001
85 1606 B1 NCKH CẤP KHOA 342.066 CAC YẾU TỐ PHÁP LÝ, HÀNH CHÁNH, THÔNG TIN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TS. LƯU THANH TÂM 2001
86 1605 B1 BC 343.036 NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠI VN GS.TS.NGUYỄN THỊ CÀNH, THS. HOÀNG  THỌ PHÚ 2004
87 1565 B1 TL 343.056 LUẬT HẢI QUAN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, CHẾ ĐỘ KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN 2003
88 1564 B1 TL TẬP HUẤN 343.056 TL TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 60/2002/NĐ – CP NGÀY 6 THÁNG 6 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH TỔNG CỤC HẢI QUAN 2003
89 1572 B1 TL 346.043 TL CHUYỂN THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM UBND TP.HCM 2004
90 1585 B1 TL 346.066 SƠ KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP 0 2003
91 7514 B1 LUẬT TM 356.07 LUẬT THƯƠNG MẠI    
92 1660 B1 TL 363.73 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TẠI TỈNH ĐN GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 & ĐẾN 2010 SỞ KHCN & MT 2000
93 1672 B1 BÁO CÁO 363.73 NGHIÊN CỨU SỰ SUY THÁI VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI (BÁO CÁO TÓM TẮT) TT NCCGKT ĐẤT – PHÂN 2001
94 1699 B1 TL HỘI THẢO 363.731 NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO VIỆC DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG PHỤ CẬN   2002
95 1612 B1 ĐTNC CẤP BỘ 374.4 NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA BẬC ĐẠI HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM TS. CAO VĂN PHƯỜNG CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 1997
96 1583 B1 BÁO CÁO 380.1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 1999 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2000 SỞ THƯƠNG MẠI & DU LỊCH KG 1999
97 1637 B1 BÁO CÁO 380.1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 12 – NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 0 2002
98 1629 B1 TL 380.1 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHXHCN VN VÀ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI (BẢN TIẾNG VIỆT) 0 2000
99 1611 B1 ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC 380.1 KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO Ở THẨM QUYẾN (TÀI LIỆU DỊCH) NGUYỄN CƯƠNG 2003
100 1635 B1 ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC 380.1 KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO Ở THẨM QUYẾN (TÀI LIỆU DỊCH) NGUYỄN CƯƠNG 2003
101 1562 B1 TL 380.1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỰC HÀNH (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT) K.TM – DL ĐH KT TP.HCM 2003
102 1603 B1   380.1 TỔNG KẾT 1999 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2000, LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP. HCM 0 2000
103 1633 B1 TL 380.1 VIETNAM MARKET OPPORTUNITIES AND A QUANTITITIVE ASSEMMENT ON TRADE POTENTIAL AT THE SPECIFIC PRODUCT LEVEL 0 1999
104 1698 B1 TL 381.92 HIỆP ĐỊNH GIỮA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ & CHXHCN VN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 0 0
105 1710 B1 TL 382.5 NHẬP KHẨU VÀO MỸ (LƯU HÀNH NỘI BỘ) TỔNG CỤC HẢI QUAN 0
106 1576 B1 TÓM TẮT 382.6 BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU RAU, QUẢ ĐẾN NĂM 2010 BỘ THƯƠNG MẠI 2000
107 1602 B1 ĐTNC CẤP BỘ 382.6 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM P.GS TS. NGUYỄN THỊ THANH THU 0
108 1561 B1 DỰ THẢO 382.6 DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU HOA QUẢ THỜI KỲ 2001 – 2010 BỘ THƯƠNG MẠI 2001
109 1649 B1 DỰ THẢO ĐỀ ÁN 382.6 DỰ THẢO ĐỀ ÀN XUẤT KHẨU THỊT LỢN BỘ THƯƠNG MẠI 2001
110 1610 B1 NCKH CẤP BỘ 382.6 GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP. HCM TỪ NAY ĐẾN 2020 NGUYỄN THỊ DUNG 2000
111 1558 B1 HỘI THẢO 382.6 HỘI THẢO VỀ XUẤT KHẨU DỆT MAY SANG HOA KỲ 0 2001
112 1604 B1 ĐTNCKH CẤP BỘ 382.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỐM SỨ MỸ NGHỆ VIỆT NAM (TÓM TẮT) P.GS TS.ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN 2004
113 1726 B1 DỰ ÁN 382.6 NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM TRÁI CÂY TRẦN MINH NGHIỆP 2003
114 1616 B1 ĐTNCKH CẤP TP 382.6 NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TỶ TRỌNG PHẦN NỘI ĐỊA HÓA TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÁC KHU CHẾ XUẤT GS.TS. VÕ THANH THU 2001
115 1615 B1 BÁO CÁO 382.6 NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI HỌAT ĐỘNG  XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM PGS.TS.BÙI QUANG HÙNG 2004
116 1717 B1 ĐTKH 382.6 NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM – PHỤ LỤC B PGS.TS.BÙI NGUYÊN HÙNG 2004
117 1554 B1 ĐTNCKH 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẦU RA CHO SẢN PHẨM TRÁI CÂY TƯƠI CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÕ THANH THU 2001
118 1652 B1 ĐTNCKH 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẦU RA CHO SẢN PHẨM TRÁI CÂY TƯƠI CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PGS.TS.VÕ THANH THU 2001
119 1600 B1 ĐTKH CẤP BỘ 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ P.GS TS. NGUYỄN THỊ THANH THU 2001
120 1588 B1 ĐTNCKH CẤP TP 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHẰM HỖ TRỢ CHO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GS.TS.VÕ THANH THU CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2004
121 1719 B1 ĐTNCKH CẤP TP 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ NHẰM HỖ TRỢ CHO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM GSTS. VÕ THANH THU 2005
122 1670 B1 ĐTNCKH CẤP TP 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHẰM HỖ TRỢ CHO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GS.TS.VÕ THANH THU 2004
123 1725 B2 ĐTNCKH CẤP TP 382.6 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHẰM HỖ TRỢ CHO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GS.TS.VÕ THANH THU CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2004
124 1590 B1 TL 382.6 PROMOTING & INCREASING EXPORT OF SERVICES FOR VIETNAMESE ENTERPRISES 0 2004
125 1614 B1 ĐTNCKH 382.6 THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KHUẾCH TRƯƠNG XUẤT KHẨU CỦA TP.HCM LÊ CÔNG GIÀU 1999
126 1587 B1 TÓM TẮT 382.6 TÓM TẮT NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHẰM HỖ TRỢ CHO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GS.TS.VÕ THANH THU CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2004
127 1647 B1 DỰ THÀO 382.6 TÓM TẮT VIỆT NAM DỰ ÁN ĐA DẠNG HÓA CÂY TRỒNG VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LƯỢC DỊCH BỞI: NGUYỄN THỊ THÙY LINH, PHẠM HOÀNG. GVHD: TS.VÕ THANH THU 1998
128 1646 B1 DỰ THẢO 382.6 VIỆT NAM DỰ ÁN ĐA DẠNG HÓA CÂY TRỒNG VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LƯỢC DỊCH BỞI: NGUYỄN THỊ THÙY LINH, PHẠM HOÀNG. GVHD: TS.VÕ THANH THU 1998
129 1667 B1   382.6 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA TP.HCM ĐẾN 2010 – CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP GS.TS.HỒ ĐỨC HÙNG 2003
130 1575 B2 ĐT 382.6 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ LỰC CÓ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU CỦA TỈNH VĨNH LONG TRẦN MINH NGHIỆP 2003
131 1556 B1 ĐT 382.6 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ LỰC CÓ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU CỦA TỈNH VĨNH LONG TRẦN MNH NGHIỆP 2003
132 1714 B1 TL 382.91 WTO CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 0 0
133 5718 B1 TL 639.7 BIỆN PHÁP SINH HỌC KỸ THUẬT NUÔI TRÙN CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN GIẢI CHẤT HỮU CƠ, CẢI TẠO ĐẤT, GIÚP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TS.NGUYỄN VĂN THÀNH 2004
134 5719 B2 TL 639.7 BIỆN PHÁP SINH HỌC KỸ THUẬT NUÔI TRÙN CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN GIẢI CHẤT HỮU CƠ, CẢI TẠO ĐẤT, GIÚP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TS.NGUYỄN VĂN THÀNH 2004
135 1580 B1 ĐT 658.3 VẤN ĐỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC KCN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (ĐT NHÁNH 12) NGUYỄN CƯƠNG 2004
136 1632 B1 TL 658.4 CUỘC HỌP GIỮA UBNN TP.HCM VÀ ĐẠI DIỆN CÁC ĐÒAN NGOẠI GIAO VN TẠI NƯỚC NGOÀI 0 2003
137 1592 B1 BÁO CÁO 658.401 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM : THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐIỀI CHỈNH QUI HOẠCH VIỆN KINH TẾ TP. 2003
138 1608 B1 NCCB 658.401 CÁC KHU ÔCNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VIỆT NAM – HIỆT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÊ THỊ HƯỜNG 2004
139 1559 B1 TL 658.401 HOÀN THIỆN DOANH NGHIỆP BẰNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 0
140 1593 B1 ĐT 658.401 NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KCN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN (PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC) PGS.TS. ĐỒNG THANH PHƯƠNG 2004
141 1673 B1 ĐTNCKH 658.401 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KINH DOANH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG PGS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN 2004
142 1589 B1 ĐTNCKH 658.401 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KINH DOANH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG PGS.TS.ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2004
143 1645 B1 KỶ YẾU HTKH 658.401 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KCN TỈNH BÌNH DƯƠNG (PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 2004
144 1613 B1 HTKH 658.401 PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở TP.HCM NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠP CHÍ CỘNG SẢN 2003
145 1618 B1 KỶ YẾU HTKH 658.401 PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỨC TIỄN TC CỘNG SẢN, BỘ KH & ĐT, UBND TỈNH THANH HÓA 2004
146 1594 B1 ĐT 658.401 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC VÀ GIẢI PHÁP (ĐT CHI NHÁNH 1) GS.TS.MAI NGỌC CƯỜNG 2004
147 1568 B1 TL 658.401 TL HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2005 BQL CÁC KCN BD 2005
148 1578 B1 ĐTNCKH 658.401 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG – NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PGS.TS.ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 2005
149 1658 B1 ĐT 658.401 VẤN ĐỀ KCN CAO VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP (PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP NHÀ NƯỚC) – ĐỀ TÀI NHÁNH SỐ 19 PGS.TS.VÕ THANH THU 2004
150 1620 B1 ĐỀ ÁN 658.404 ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẾN 2005 0 1999
151 1654 B1 PHỤ LỤC 658.404 ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CÁC KCN – KCX TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (PHỤ LỤC) 0 2003
152 1665 T1B1 DỰ ÁN 658.404 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CAO HÒA LẠC: THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU KHẢ THI GIAI ĐOẠN MỘT VÀ BƯỚC MỘT KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LÃC . TẬP 1 BỘ KHCN & MT 1998
153 1601 B1 DỰ ÁN 658.404 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CAO HÒA LẠC: THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU KHẢ THI GIAI ĐOẠN MỘT VÀ BƯỚC MỘT KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LÃC . TẬP HAI BỘ KHCN & MT 1998
154 1625 B1 DỰ ÁN 658.404 LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT : DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ – TỈNH BẮC NINH 0 2002
155 1617 B1   658.404 NGHIÊN CỨU KHẢ THI GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM BQL DA KCN CAO TP.HCM 2002
156 1678 B1 BẢNG TỔNG HỢP KQ 658.404 NGHIÊN CỨU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY GS.TS. VÕ THANH THU 2005
157 1619 B1 DỰ ÁN 658.404 PHÁT TRIỂN KHU LIÊN HƠP CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG BECAMEX CORP 2002
158 1664 B1 DỰ ÁN 658.404 QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM BQL DA KCN CAO TP.HCM 2002
159 1668 B1 DỰ ÁN 658.404 QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ THI GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM (BÁO CÁO TÓM TẮT) BQL DA KCN CAO TP.HCM 2002
160 1581 B1 BÁO CÁO 658.406 BÁO CÁO TÓM TẮT ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CÁC KCN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VIỆN KINH TẾ TP 2003
161 1622 B1 TỌA ĐÀM 658.406 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CNH – HĐH  CỦA VN GIAI ĐOẠN TỚI 2010 TỪ GÓC ĐỘ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU TS.NGUYỄN TRẦN DƯƠNG 1999
162 1571 B1 CHUYÊN ĐỀ 658.5 ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CHƯA ĐỦ LỚN CỦA VN : KQ ĐIỀU TRA 95 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TƯ NHÂN CÓ QUI MÔ LỚN TẠI VN LEILA WEBSTER 1999
163 1671 B1 ĐỀ TÀI 658.5 LỘ TRÌNH THAM GIA AFTA ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TS. TRẦN ĐỨC HẠNH 2000
164 1621 B1 ĐTNCKH CẤP TP 658.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TỶ TRỌNG PHẦN NỘI ĐỊA HÓA TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÁC KHU CHẾ XUẤT PGS.TS.VÕ THANH THU 2001
165 1569 B1 ĐTNCKH 658.5 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THUỘC TỈNH VĨNH LONG ĐẾN 2010 ĐH KT TP.HCM 2000
166 1644 B1 CÔNG TRÌNH DỰ THI 658.83 CÁC GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÁI CÂY CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐOÀN TNCSHCM 2001-2002
167 1639 B1 BÁO CÁO 658.83 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN (1997 – 2003) BỘ THƯƠNG MẠI 2004
168 1638 B1 HỘI THẢO 658.83 HỘI THẢO TIẾN TỚI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRÁI CÂY VIỆT NAM UBND TP.HCM 2004
169 1628 B1 CHUYÊN ĐỀ 658.83 LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN SỐNG CHUNG VỚI LŨ GS.TS.VÕ THANH THU 2003
170 1643 B1 THAM LUẬN 658.83 THAM LUẬN KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT VÀ MÔ HÌNH CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN Ở CÁC TÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐÔNG NAM BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP – PTNT 2003
171 1662 B1 ĐỀ TÀI 658.834 NGHIÊN CỨU CÁC KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP TRONG THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ KQL CÔNG NGHIỆP – ĐH KỸ THUẬT 0
172 1560 B1 ĐT 664.81 NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN TRÁI CÂY TƯƠI SAU THU HOẠCH TRÊN NHÃN, XOÀI, CHÔM CHÔM TẠI TỈNH VĨNH LONG VIỆN NGHIÊN CỨU CAQ MIỀN NAM 2001
173 7413 B1 ĐTNCKH CẤP TRƯỜNG 808.026 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ ĐĂNG CÁC BÀI BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH TOÁN HỌC BẰNG TIẾNG ANH ĐẶNG ĐỨC TRỌNG 2002
174 1687 B1 TL 959.7 LỊCH SỬ TỈNH VĨNH LONG (1732 – 1995) PHẦN THỨ 4 BAN TG TỈNH ỦY VĨNH LONG 1995
175 1990 B1 ĐỊA CHÍ 911.0959 795 ĐỊA CHÍ PHÚ QUỐC (BẢN TÓM TẮT) DIỆP HOÀNG DU 2009
176 1988 B1 ĐỊA CHÍ 911.0959 795 ĐỊA CHÍ PHÚ QUỐC (TẬP I) DIỆP HOÀNG DU 2009
177 1989 B1 ĐỊA CHÍ 911.0959 795 ĐỊA CHÍ PHÚ QUỐC (TẬP II) DIỆP HOÀNG DU 2009
Comments