BÁO - TẠP CHÍ KHOA HỌC - CHUYÊN NGÀNH

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
THƯ VIỆN
------oOo------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
Bình Dương, ngày  tháng  năm 2010
 
 

DANH MỤC BÁO - TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CHUYÊN NGÀNH CỦA THƯ VIỆN

(Tính đến quý II 2010)

 
 
Hướng dẫn tìm dữ diệu:
Bước 1: Nhấn "Ctrl + F"
Bước 2: Nhập dữ liệu cần tìm.
 

STT

MÃ BÁO

TÊN BÁO

KỲ XUẤT BẢN

1 B115 Thời báo tài chính VN * Thứ 2, 4, 6
2 B119  S Khoa học phổ thông Thứ 6
3 B1192 S Làm bạn với máy tính Thứ 3
4 B1202 S Chuyên đề nội thất Ngày 1, 15
5 B133 S Thời báo kinh tế SG * Thứ 5
6 B1331 S Thời báo vi tính SG * Ngày 10, 25
7 B144 S Kinh tế Việt Nam Tháng 2 kỳ
8 B152. S E-Chip _Tin học trong tầm tay Thứ 6
9 B152.1S E-Chíp _Cẩm nang cho người sử dụng máy tính Thứ 3
10 B25 S Giáo dục và thời đại * Thứ 3, 5, 6, 7
* Các số ngày 10,24/4; 15,29/5; 12,26/6 ra đặc biệt
* Số ngày 30.4 ra đặc biệt mừng ngày Giải phóng miền Nam
* Số ngày 18.5 ra đặc biệt kỷ niệm ngày sinh CT HCM
* Số ngày 16.6 ra đặc biệt TK năm học
11 B251 Giáo dục và thời đại_CN * Chủ nhật
* Số ngày 16.5 ra đặc biệt mừng ngày sinh nhật Bác
* Số ngày 20.6 ra đặc biệt mừng ngày báo chí CMVN
12 B55 Khoa học và đời sống Thứ 3, 5, 7
13 B57 Khuyến học và dân trí Thứ 5
14 B85 Du lịch * Thứ 6
15 B91 Ngoại thương * Ngày 1, 11, 21
16 B93 S Vietnam Economic News * Thứ 4
17 B97 S Thời báo kinh tế VN * Thứ 2 -> 7
18 C060  T Tạp chí Cộng sản Tháng 1 kỳ
19 C0601  T Tuần san Hồ sơ - Sự kiện Thứ 6
20 C0602 Chuyên đề phục vụ cơ sở Tháng 1 kỳ
21 C066  T Nghiên cứu lịch sử Tháng 1 kỳ
22 C080  T Hoạt động khoa học Tháng 1 kỳ
23 C084  T Con số và sự kiện Tháng 1 kỳ
24 C092  T Nghiên cứu văn học Tháng 1 kỳ
25 C108  T Nghiên cứu kinh tế Tháng 1 kỳ
26 C140  T Thương mại Tháng 3 kỳ
27 C154  T CN T.tin và T.thông K1 Tháng 1 kỳ
28 C1541 T CN T.tin và T.thông K2 Tháng 1 kỳ
29 C156  C Hóa học Tháng chẵn
30 C160  W Sinh học 3 tháng 1 kỳ
31 C162  C Khoa học và công nghệ Tháng chẵn
32 C170  T Xây dựng Tháng 1 kỳ
33 C180 T Thông tin khoa học XH Tháng 1 kỳ
34 C192  T Giáo dục Ngày 5, 20
35 C194  T Nhà văn Tháng 1 kỳ
36 C198  T Ngôn ngữ Tháng 1 kỳ
37 C200  T Kinh tế và dự báo Tháng 2 kỳ
38 C2001 W  T T.quan kinh tế XH VN Quý 1 kỳ
39 C202  T Du lịch VN Tháng 1 kỳ
40 C226 C Văn hóa dân gian Tháng chẵn
41 C230  W Xã hội học 3 Tháng 1 kỳ
42 C234  T Kiến trúc Tháng 1 kỳ
43 C246 Hán Nôm Tháng chẵn
44 C248 W Tin học&Điều khiển học 3 tháng 1 kỳ
45 C258  T Tài chính Tháng 1 kỳ
46 C2581  T Tài chính đầu tư (Tài chính ngày nay) Tháng 1 kỳ
47 C260  T NVĐ kinh tế và chính trị TG Tháng 1 kỳ
48 C272 T Khoa học và tổ quốc Tháng 1 kỳ
49 C278 N.cứu gia đình và giới Tháng lẻ
50 C280  T Công báo Tháng 50 kỳ (Giá tạm thu)
51 C300 ST Tia sáng Tháng 2 kỳ
52 C308 T Thông tin tài chính Tháng 2 kỳ
53 C310  T Hóa học và ứng dụng Tháng 2 kỳ
54 C316  T Ngân hàng Tháng 2 kỳ
55 C320 Thông tin khoa học CN và KTế B.chính V.thông Tháng 1 kỳ
56 C342  T Người tiêu dùng Tháng 2 kỳ
57 C346  T Người xây dựng Tháng 1 kỳ
58 C348 ST Phát triển kinh tế Tháng 1 kỳ
59 C360 ST Việt Nam hương sắc Tháng 1 kỳ
60 C372  T Thông tin phục vụ lãnh đạo Ngày 5, 20
61 C390  T Ngôn ngữ và đời sống Tháng 1 kỳ
62 C404 T Văn hóa các dân tộc Tháng 1 kỳ
63 C406 ST VN.Economic Development Rev Tháng 1 kỳ
64 C416 Luật học Tháng 1 kỳ
65 C430 T Kinh tế và phát triển Tháng 1 kỳ
66 C458  T Kiến trúc VN Tháng 1 kỳ
67 C464  T Tin hoọc ngân hàng Quý 2 kỳ
68 C468 W VN.Social Economic Development 3 tháng 1 kỳ
69 C508 ST Điện tử tiêu dùng Tháng 1 kỳ
70 C5084ST Điện tử ngày nay Tháng 1 kỳ
71 C516 T Thị trường tài chính tiền tệ Ngày 1,15
72 C520  T Kiểm toán Tháng 1 kỳ
73 C540 ST Thế giới vi tính: Sêri A_Công nghệ máy tính và mạng Tháng 1 kỳ
74 C5401ST Thế giới vi tính: Sêri B_C.sách và ứng dụng CN thông tin Tháng 1 kỳ
75 C548 ST Khoa học xã hội Tháng 1 kỳ
76 C550  T Điện và đời sống Tháng 1 kỳ
77 C552  T Tâm lý học Tháng 1 kỳ
78 C572 ST Nhà đẹp Tháng 1 kỳ
79 C574 T KH CN môi trường Tháng 1 kỳ
80 C576 C Kế toán Tháng chẵn
81 C580 C VN.Social Sciences Tháng chẵn
82 C588  W K.học công nghệ XD 3 tháng 1 kỳ
83 C594  T Cầu đường VN Tháng 1 kỳ
84 C596 T Chứng khoán VN Tháng 1 kỳ
85 C600  W Thông tin và tư liệu 3 tháng 1 kỳ
86 C602  T Tổng luận khoa học công nghệ kinh tế Tháng 1 kỳ
87 C616 T Tài chính doanh nghiệp Tháng 1 kỳ
88 C624 ST Tin học và đời sống Tháng 1 kỳ
89 C638  T Tóm tắt tài liệu khoa học và công nghệ VN Tháng 1 kỳ
90 C648  T Tin học và nhà trường Tháng 1 kỳ
91 C723  T Dạy và học ngày nay Tháng 1 kỳ
92 C729  T Tài chính điện tử
(Tin học tài chính)
Tháng 1 kỳ
93 C739 Qui hoạch xây dựng Tháng chẵn
94 C749 T Nhà quản lý * Tháng 1 kỳ
* Từ tháng 6 XB 1 tháng 2 kỳ
95 C755  W Công nghệ sinh học 3 tháng 1 kỳ
96 C757 T Nghiên cứu tài chính kế toán Tháng 1 kỳ
97 C761  T Doanh nghiệp và thương hiệu Tháng 1 kỳ
98 C773 C Điện VN Tháng chẵn
99 C785 L Khoa học xã hội VN Tháng lẻ
100 C789 Quản lý kinh tế Tháng chẵn
101 C795 Thông tin đối ngoại Tháng 1 kỳ
102 C825 T Khoa học giáo dục Tháng 1 kỳ
103 C847 Nghề luật Tháng lẻ
104 C853 ST Kiến trúc và đời sống Tháng 1 kỳ
105 C855 ST Điện tử và tin học Tháng 1 kỳ
106 C881  W Thư viện VN Tháng chẵn
107 C885 T NC KH kiểm toán Tháng 1 kỳ
108 C891 Phát triển nhân lực Tháng chẵn
109 C919  T Nhịp sống số Tháng 2 kỳ
110 C937 N.cứu và phát triển Tháng chẵn
111 C939  W ĐS bản sắc dân tộc 3 tháng 1 kỳ
112 C943 ST VH nghệ thuật & du lịch Tháng 1 kỳ
113 C957 Quản lý giáo dục Tháng 1 kỳ
114 SN100  S Travelive - Cẩm nang
du lịch VN
Tháng 1 kỳ
115 SN21  S Sài Gòn đầu tư xây dựng Tháng 1 kỳ
116 SN33  S SUNFLOWER Tháng 1 kỳ
117 SN47  S Bộ sưu tập nội thất nhà đẹp 3 tháng 1 kỳ
118 SN66  S Mỹ thuật M * Tháng 1 kỳ
119 SN96  S 4 Today English Tháng 1 kỳ
120 SN98  S SPECIAL ENGLISH Tháng 1 kỳ
121 SN981  S SPECIAL ENGLISH_PT 3 tháng 1 kỳ
122 SN982 S SPECIAL NEWS_CĐ Tháng lẻ
Comments